EPC West-Friesland

Vereniging voor spirituele en geestelijke ontwikkeling
te Heerhugowaard

Ethisch Manifest

De vereniging beoogt het op collectieve wijze uitdragen van het occultisme in het algemeenheid, en wel rustend op de ethische grondbeginselen, welke als volgt nader worden omschreven:

De ethiek is gebaseerd op de structuur en de aard van het heelal. Het hart van het heelal is de "wijsheid-liefde" en deze beide zijn in wezen ethisch, want er kan geen ethiek bestaan zonder die "wijsheid-liefde". Waarachtig occultisme sluit de hoogste ethiek in zich en deze omvat het moreel besef van de mens. Ons ethisch streven is er op gericht de kosmische harmonie te bestendigen en daar waar nodig is te beschermen.

Wij streven er naar de mens zijn weg naar een geëvolueerd welzijn te laten vinden en te doen beseffen dat deze mens een kosmische eenheid vormt die LICHT, LIEFDE en WIJSHEID in zich draagt en daardoor mede deel uitmaakt van de kosmische harmonie en hier onverbrekelijk mee is verbonden.

Voorts stellen wij ons ten doel de religieuze beginselen, voortvloeiende uit onze kosmische eenheid, te bewaren en uit te dragen.

Door de ethiek van het AL te handhaven verbinden wij ons om recht, waarheid, trouw, rechtvaardigheid, eer, wijsheid en vooral liefde tot het hoogste goed te maken.

Niemand kan het occultisme nastreven als hij niet ethisch voelt, ethisch denkt en ethisch leeft in de ware betekenis van het woord, zoals in in dit manifest is uiteengezet.